เดือน มกราคม ๒๕๕๔

อ่าน 411 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา  จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๘ กม. โดยในเดือน ม.ค.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A (BP 43 A – BP 43 A / 123) ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

– สำรวจกรุยแนวได้จำนวน ๑๒๓ หลัก ระยะทาง ๕.๑ กม.
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบได้จำนวน ๖๗ หลัก

สรุป การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๑๑.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๘ กม.