เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

อ่าน 389 ครั้ง

โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – กัมพูชา
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาตามขั้นตอนทางด้านกฎหมายของฝ่ายไทย

เพื่อความตกลงร่วมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป