เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓

อ่าน 400 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน B ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๘ กม. โดยในเดือน พ.ย.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน H (BP 42/389 – BP 43 A) ระยะทาง ๗.๕ กม. ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดนได้จำนวน ๑๖๕ หลัก ตั้งแต่  BP 42/389 – BP 43 A
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบได้จำนวน ๑๖๕ หลัก ตั้งแต่   BP 42/389 – BP 43 A

สรุป    การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๑๐.๖ กม. คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๘ กม.