เดือน กันยายน ๒๕๕๓

อ่าน 399 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน ก.ย.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน G (BP 42/213 – BP 42/389) ระยะทาง ๗.๖ กม. ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้ –  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบเพิ่มจากเดือนที่แล้ว ได้ระยะทางอีกประมาณ ๓.๘ กม.

-กำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนที่ไม่ตรงตำแหน่ง ได้จำนวน ๓๘ หลัก
-สำรวจวงรอบซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ ๖ สายวงรอบ ระยะทางประมาณ ๒.๔ กม.
-ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๘๘ หลัก ตั้งแต่  BP 42/214 – BP 42/301

สรุป การสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน สามารถสำรวจได้คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕ ระยะทางประมาณ ๔๐.๖ กม. ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๕๐.๔ กม.