เดือน สิงหาคม ๒๕๕๓

อ่าน 430 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน ส.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน G (BP 42/213 – BP 42/389) ระยะทาง ๗.๖ กม. ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน จำนวน ๑๗๖ หลัก
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ระยะทางประมาณ ๓.๘ กม.

สรุป การสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน สามารถสำรวจได้คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖ ระยะทางประมาณ ๓๗.๖ กม. ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๕๐.๔ กม.