เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓

อ่าน 429 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน ก.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน F (BP 42/50 – BP 42/213) ระยะทาง ๗.๑ กม. ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-กำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนที่ไม่ตรงตำแหน่ง ได้จำนวน ๕๓ หลัก
-สำรวจวงรอบซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ ๘ สายวงรอบ ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม.
-ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๒๙ หลัก ตั้งแต่  BP 42/85 – BP 42/213

สรุป การสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน สามารถสำรวจได้คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของการสำรวจฯทั้งหมดระยะทาง ๕๐.๔ กม.