เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

อ่าน 428 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วม ไทย–ลาวอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ บริเวณ คือ บริเวณทุ่งหนองบัว ช่องเม็ก – วังเต่า สามหมู่บ้าน แก่งผาได และบริเวณหลักเขตแดนที่ ๒-๐๘ (ผาหม่น)