เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

อ่าน 450 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน ก.พ.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน E (BP 40/124 – BP 42/50) ระยะทาง ๗.๒ กม. ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนว ได้จำนวน ๑๗๕ หลัก ระยะทาง ๗.๒ กม. เป็นหลักดี ๑๔๑ หลัก หลักชำรุด ๒๘ หลัก และหาไม่พบ ๖ หลัก
-สำรวจตรวจสอบด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๗๕ หลัก (สถานภาพหลักฯ รอผลการคำนวณ)
-คิดเป็นร้อยละ ๔๗  ของการสำรวจฯทั้งหมดระยะทาง ๕๐.๔ กม.