เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๓

อ่าน 441 ครั้ง

งานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดน
ชุดสำรวจร่วมจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน ม.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน B ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ระยะทาง ๖.๒ กม. มีผลงานประจำเดือน ม.ค.๕๓ ดังนี้
–  สำรวจกรุยแนว ได้จำนวน ๑๖๔ หลัก
–  สำรวจตรวจสอบด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๖๔ หลัก ผลการสำรวจ หลักเขตแดนอยู่ในตำแหน่ง ๑๕๙ หลัก ไม่อยู่ในตำแหน่ง ๓ หลัก และหาไม่พบ ๒ หลัก
–  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
จำนวน ๓ หลัก
–  สำรวจตรวจสอบซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ จำนวน ๕ สายงานวงรอบ ระยะทาง ๑ กม.
–  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๖๓ หลัก