หน้าหลักแผนกงบประมาณ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

ภารกิจ : วางแผน อำนวยการ กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ทั้งแผนงานป้องกันราชอาณาจักร และแผนงานบริหารทั่วไป

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย ส่วนราชการดังนี้

- บก.แผนกงบประมาณ