บก.แผนกงบประมาณ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

หน้าที่
ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ ผท.ทหาร ให้เป็นไปตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการงบประมาณ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้ เพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ ผท.ทหาร เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ