หน้าหลัก

 

 

 

พ.อ. ศรัณย์พงศ์  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

โทรทหาร : 521-2502
โทร : 02-2226127
E-mail : spram@rtsd.mi.th

 

ภารกิจ: เพื่อดำเนินการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ การผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ ตลอดจนการรับวิทยาการ การวิจัยและพัฒนาในการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ ทั้งนี้เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน ตามระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยเิงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ  พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่กำหนดไว้

การแบ่งส่วนการทำงาน  :  ประกอบด้วย

- ฝ่ายธุรการ

- ฝ่ายนโยบายและแผน

- ฝ่ายบัญชีการเงิน

- ฝ่ายพัสดุ

- ฝ่ายการขาย

- ฝ่ายการผลิต