หน้าหลัก

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ.อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม ดำเนินกรรมวิธีปรับปรุงบำรุงรักษา  และให้บริการข้อมูลแผนที่   พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับการบริการ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ    และสนับสนุนการดำเนินงานของระบบการบังคับบัญชา  การควบคุม   การสื่อสาร และข่าวกรองให้กับ กองบัญชาการทหารสูงสุดและเหล่าทัพ รวมทั้งดำเนินการจัดตั้ง   ศูนย์สารสนเทศทางแผนที่ ตามมติสหประชาชาติว่าด้วยกิจการแผนที่สำหรับภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล   โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่

- แผนกกรรมวิธีข้อมูลทางแผนที่

- แผนกจัดการและพัฒนาระบบ

- แผนกบริการข้อมูลและศูนย์สารสนเทศ

- ช่วยราชการ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่