บก.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ.อรรถวุฒิ  เกียรติวัฒน์

รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ.สมโภช ปัณฑวังกูร