หน้าหลัก

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปริญ ร่มสายหยุด

ภารกิจ : พิจารณาเสนอความเห็น ประสานงาน กำกับการ วางแผนและโครงการเกี่ยวกับกิจการแผนที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาและการสถิติ ตลอดจนกิจการแผนที่กับต่างประเทศ

การจัดส่วนราชการ : ประกอบด้วย บก.กองแผนและโครงการ และหน่วยรอง 6 แผนก ดังนี้

- บก.กองแผนและโครงการ

- แผนกแผนงาน

- แผนกโครงการ

- แผนกวิจัยและพัฒนา

- แผนกส่งกำลังบำรุง

- แผนกต่างประเทศ

- แผนกสถิติ