ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปริญ ร่มสายหยุด

รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปืน  อินทรวงส์สักดิ์ 

ผช.ผอ.กองแผนและโครงการ

พ.อ.สุมาลย์  ทองคำดี

 

ผช.ผอ. กผค.บก.ผท.ทหาร

พ.อ. สมพร อยู่โต