ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ประดิยุทธิ์  ศูนย์กลาง

รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปืน  อินทรวงศ์สักดิ์ 

พ.อ.สุมาลย์  ทองคำดี

ผช.ผอ.กองแผนและโครงการ

 

ผช.ผอ. กผค.บก.ผท.ทหาร
พ.อ. สมพร อยู่โต