ระเบียบและคำสั่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550.pdf

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550.pdf
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.2535.pdf

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2534.pdf
ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยใบสั่งซื้อและใบสั่งจ้าง พ.ศ.2542.pdf
ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2544.pdf
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517.zip
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544.zip
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ.2544.pdf

คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 39-39 เรื่องการพัสดุ.pdf

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546.pdf

กรมบัญชีกลาง - คู่มือการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พ.ศ.2545.pdf