บก.กองแผนและโครงการ

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปริญ ร่มสายหยุด

รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ.ปืน  อินทรวงส์สักดิ์ 

พ.อ.สุมาลย์  ทองคำดี

ผช.ผอ.กองแผนและโครงการ

ผช.ผอ. กผค.บก.ผท.ทหาร
พ.อ. สมพร อยู่โต