ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล วาระ
1. พ.อ.นิยม ตุงคะเสน 19 ต.ค.16
2. พ.อ.เหรียญ หิรัญบำรุง 1 ต.ค.20
3. พ.อ.ยอด พึ่งลออ 1 ต.ค.23
4. พ.อ.ประลอง มณีแสง 1 ต.ค.24
5. พ.อ.ประเทือง โกสุมาศ 1 ต.ค.25
6. พ.อ.พินิจ ถาวรกุล 1 ต.ค.27
7. พ.อ.ธรรมนูญ อุดมสรยุทธ 1 ต.ค.28
8. พ.อ.อนันต์ ภูลสนอง 1 ต.ค.29
9. พ.อ.สมภพ สุวรรณะชฎ 1 ต.ค.32
10. พ.อ.ทวีวัฒน์ ธรรมบำรุง 1 เม.ย.34
11. พ.อ.ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร 1 ต.ค.35
12. พ.อ.นุกูล รัตนากาญจน์ 1 เม.ย.38
13. พ.อ.รณชัย บำเพ็ญอยู่ 1 ต.ค.39
14. พ.อ.ภุชงค์ วงษ์เกิด 1 เม.ย.41
15. พ.อ.บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ 1 เม.ย.46
16. พ.อ.นพดล โชติศิริ 1 เม.ย.48
17. พ.อ.พีระศักดิ์ อุ่นอก 1 ต.ค.49
18. พ.อ.กฤษณ์ รัมมนต์ 1 เม.ย.51
19. พ.อ.บรรเจิด รามโกมุท 1 เม.ย.52
20. พ.อ.โชคศักดิ์ อัยสานนท์ 1 ต.ค.58
21. พ.อ.ชาคร บุญภักดี 1 เม.ย.63
22. พ.อ.ปริญ ร่มสายหยุด ปัจจุบัน