แผนกเขตแดนไทย-ลาว

หน.ผทล.กขป.ผท.ทหาร
พ.อ.รณชัย   รัตนภักดี

ภารกิจและหน้าที่

  • สนับสนุนข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เกี่ยวกับงานเขตแดนด้านไทย – ลาว ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม วิเคราะห์ รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน ในการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนและข้อมูลปัญหาเขตแดนด้านไทย - ลาว
  • ฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บ ข้อมูลงานเขตแดนไทย – ลาว และแสวงหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นเขตแดนบนแผนที่ รวมทั้งพิจารณา ตรวจสอบการรุกล้ำดินแดนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว

การสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว

  • รัฐบาลไทยและลาวได้ลงนามใน MOU ให้มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวร่วมกันเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๙ ณ จังหวัดสงขลาประเทศไทย  ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำ TOR ในการสำรวจและปักปันเขตแดน เฉพาะทางบก ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๗๐๒ กิโลเมตร และได้ส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
  • ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเริ่มต้นสำรวจทางบก ตั้งแต่พื้นที่ทางเหนือ  จากแก่งผาไดผ่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดน่าน ลงมาทางใต้  ไปจนถึงพื้นที่เขตจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บริเวณปากห้วยดอน อำเภอโขงเจียม ถึงช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างไทย, ลาว และกัมพูชา โดยเว้นพื้นที่บางส่วนบริเวณสามหมู่บ้าน และบ้านร่มเกล้า ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ในส่วนที่เป็นแม่น้ำโขง แล้วย้อนมาดำเนินการพื้นที่ที่เว้นไว้ต่อ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก
  • ทั้งสองฝ่ายได้ส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางบกเกือบแล้วเสร็จ ผลการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน สร้างหลักเขตแดนได้จำนวน ๒๐๔ หลัก โดยแบ่งเป็นหลักเขตแดนแบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ หลัก และหลักเขตแดนแบบที่ ๓ จำนวน ๑๕ หลัก ที่เหลือเป็นหลักเขตแดนแบบที่ ๒ อีก ๑๗๙ หลัก ซึ่งแต่ละหลักอยู่บนแนวสันปันน้ำห่างกันทุก ๆ ๕ กิโลเมตร และสามารถทำการสำรวจตรวจสอบสันปันน้ำที่เป็นเขตแดนได้ระยะทาง ๖๗๖ กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๙๖ ของความยาวเขตแดนทางบก ๗๐๒ กิโลเมตร ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนคงค้างร่วมกัน โดยอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลการสำรวจพื้นที่ปัญหาทั้งหมด

ThaiLaos_clip_image002

ThaiLaos_clip_image004

หลักเขตแดนไทย - ลาว

ผลการดำเนินงาน

UpLaos1

UpLaos2

UpLaos3

UpLaos4