แผนกเขตแดนไทย-มาเลเซีย

หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร
พ.ท.จีระศักดิ์  บรรเทิง

ภารกิจและหน้าที่

  • สนับสนุนข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เกี่ยวกับงานเขตแดนด้านไทย – มาเลเซีย ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม วิเคราะห์ รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน ในการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนและข้อมูลปัญหาเขตแดนด้านไทย - มาเลเซีย
  • ฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บข้อมูลงานเขตแดนไทย – มาเลเซีย และแสวงหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นเขตแดนบนแผนที่ รวมทั้งพิจารณา ตรวจสอบการรุกล้ำดินแดนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

 

การสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย


เนื่องจากความไม่ชัดเจนของแผนที่ปักปัน และหลักเขตแดนมีการชำรุดและอยู่ห่างกันมาก ในช่วงระหว่างปี ๒๕๑๖ ถึง ๒๕๒๘ ไทยและมาเลเซียได้ร่วมกันสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก โดยปักหลักเขตแดนย่อยเสริมระหว่างหลักเขตแดนเดิมตั้งแต่หลักเขตแดนที่ ๑ ถึงหลักเขตแดนที่ ๖๙ ได้จำนวน ๑๒,๑๖๙ หลัก ระยะทาง ๕๕๑.๕ กิโลเมตร และยังคงเหลือปัญหาเขตแดนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้อยู่เพียงจุดเดียว คือ บริเวณหลักเขตแดนที่ ๖๙ – ๗๒ ในเขตอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียต่อไป
ความคืบหน้าในการดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนด้านนี้นั้น ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๒ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมหลักเขตแดนที่ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย หรือตั้งอยู่ไม่ตรงตำแหน่ง โดยเริ่มการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๖ แต่ดำเนินการไปได้เพียงร้อยละ ๕๐ ทั้งสองฝ่ายได้ปรับแผนมาทำการสำรวจและปักปันเขตแดนแบบคงที่บริเวณแม่น้ำโก-ลก ซึ่งยาวประมาณ ๙๕ กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็น ๔ พื้นที่ และได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา โดยเริ่มสำรวจจากปากแม่น้ำเข้าไปหาต้นน้ำ ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจตลอดแนวลำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้สร้างหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักอ้างอิงเสริมตลอดแนวลำน้ำโก-ลก ในฝั่งไทยได้อย่างละ ๑,๕๕๐ หลัก

ThaiMalasia_clip_image002_0001

ThaiMalasia_clip_image005_0001

ปัจจุบันงานสำรวจฯ ด้านมาเลเซียที่ยังคงเหลืออยู่มีเพียงงานเดียว คือ งานสำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมหลักเขตแดนร่วมกับมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา

ผลการดำเนินงาน

Upmalay1