แผนกเขตแดนไทย-พม่า

หน.ผทพ.กขป.ผท.ทหาร
พ.ท.รณชัย รัตนภักดี

ภารกิจและหน้าที่

  • สนับสนุนข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เกี่ยวกับงานเขตแดนด้านไทย – พม่า ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม วิเคราะห์ รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน ในการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนและ ข้อมูลปัญหาเขตแดนด้านไทย - พม่า
  • ฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บ ข้อมูลงานเขตแดนไทย – พม่า และแสวงหาเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นเขตแดนบนแผนที่ รวมทั้งพิจารณา ตรวจสอบการรุกล้ำดินแดนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

การสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ ได้มีการสำรวจและปักปันเขตแดนแบบคงที่เฉพาะบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งยาวประมาณ ๕๙ กิโลเมตร โดยสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนไว้จำนวน ๔๙๒ คู่ คู่ที่ ๑ อยู่ที่สบรวก สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และคู่ที่ ๔๙๒ อยู่ที่หัวเขาดอยคา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และต่อมาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ และให้สัตยาบันรับรองเส้นเขตแดนบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ.๒๕๓๕ นั่นคือเส้นเขตแดนไทย – พม่า ตามลำน้ำสาย น้ำรวกจะคงที่ไม่ว่าแม่น้ำจะเปลี่ยนทางเดินไปอย่างไรก็ตาม
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - พม่า (Joint Boundary Committee JBC) ครั้งที่ ๓ รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในหลักการให้มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวในส่วนที่เหลือร่วมกัน โดยแบ่งพื้นที่การสำรวจออกเป็น ๑๐ ตอน เริ่มตั้งแต่ด้านเหนือในเขตจังหวัดเชียงราย เรื่อยลงมาทางใต้ถึงปลายแหลมวิคตอเรียที่จังหวัดระนอง
แต่เนื่องจากไทยและพม่ายังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการสำรวจ กล่าวคือ ฝ่ายพม่าต้องการให้ระบุคำพรรณนาเส้นเขตแดนอย่างละเอียดไว้ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่ฝ่ายไทยเห็นว่าหลักฐานทางกฎหมาย คือ สนธิสัญญา อนุสัญญา และแผนที่แนบท้ายก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะให้ชุดสำรวจลงไปดำเนินการปักปันเขตแดนร่วมกันได้แล้ว ดังนั้น จึงทำให้การสำรวจเขตแดนตลอดแนวยังไม่คืบหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาระดับกระทรวงการต่างประเทศ

ThaiMyanmar_clip_image002_0000

 

ผลการดำเนินงาน

เวลาต่อมา หลักอ้างอิงเขตแดนที่สร้างไว้ได้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย และแม่น้ำมีการเปลี่ยนทางเดิน ดังนั้น รัฐบาลไทยกับพม่าจึงตกลงให้มีการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมหลักอ้างอิงเขตแดนเดิมบริเวณแม่น้ำสาย - แม่น้ำรวก ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ การดำเนินการในครั้งนี้ได้มีการสร้างหลักเขตแดนเพิ่มในบริเวณที่แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นแผ่นดิน โดยสร้างเป็นหลักเขตแดนแบบ A จำนวน ๗๙ หลัก หลักเขตแดนแบบ B จำนวน ๑๖ หลัก และซ่อมแซมหลักอ้างอิงเขตแดนได้จำนวน ๔๑๓ คู่ สำหรับเส้นเขตแดนที่เหลืออีก ๒,๓๔๒ กิโลเมตร ยังไม่มีการสำรวจร่วมกัน

bp-a bp-b

013        014

พุทธศักราช ๒๕๔๓ ขณะที่การสำรวจและปักปันเขตแดนตลอดแนวยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมหลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย - แม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย ซึ่งยาวประมาณ ๕๘ กิโลเมตร ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการจัดทำแผนที่แถบหรือ Strip Map บริเวณ แม่น้ำสาย–แม่น้ำรวก ที่ได้มีการสำรวจแล้วร่วมกัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยดำเนินการที่กรมแผนที่ทหารขณะนี้การ จัดทำแผนที่ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

015

แผนที่แถบ (Strip Map)

 

UpMyanmar1

UpMyanmar2

UpMyanmar3

UpMyanmar4

UpMyanmar5

UpMyanmar6