แผนกเขตแดนไทย-กัมพูชา

หน.ผทช.กขป.ผท.ทหาร
พ.ท.ศุภกฤต   เอกศิริ

 

ภารกิจและหน้าที่

  • สนับสนุนข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เกี่ยวกับงานเขตแดนด้าน ไทย – กัมพูชา ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม วิเคราะห์ รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน ในการสำรวจจัดทำหลักเขตแดน และข้อมูลปัญหาเขตแดนด้านไทย-กัมพูชา
  • ฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บข้อมูลงานเขตแดนไทย - กัมพูชา และแสวงหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นเขตแดนบนแผนที่ รวมทั้งพิจารณา ตรวจสอบการรุกล้ำดินแดนที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

การสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

รัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) หรือ MOU ที่จะให้มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกตลอดแนวร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยยึดถือสนธิสัญญาระหว่าง สยาม - ฝรั่งเศส รวมทั้งพิธีสาร และแผนที่ปักปันฯ ที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม – อินโดจีน ได้จัดทำขึ้นทุกฉบับ

cambodia_clip_image001cambodia_clip_image004

ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้จัดทำข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ หรือ TOR (Terms of Reference and Master Plan) ว่าด้วยการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนว เพื่อใช้เป็นกรอบทางเทคนิคในการปฏิบัติงานและทั้งสองฝ่ายได้ให้การรับรอง TOR ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ขั้นต่อไปจะเป็นการจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจร่วม เข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศร่วมกัน โดยจะเริ่มในเขตจังหวัดสระแก้วก่อน

cambodia_clip_image005

ThaiCambodia_clip_image003

 

ผลการดำเนินงาน

UpCambodia1

UpCambodia2

UpCambodia3