หน้าหลัก

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1. การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนที่ชำรุด สูญหาย หรือตั้งไม่ตรงตำแหน่งให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นเขตแดนบนแผนที่รวมทั้งพิจารณา ตรวจสอบ การรุกล้ำดินแดน ตรวจสอบการรุกล้ำดินแดน ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
4. ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม วิเคราะห์ รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐาน ในการสำรวจ จัดทำหลักเขตแดน
และข้อมูลปัญหาเขตแดน
5. สนับสนุนข้อมูล จัดทำเอกสาร ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิค เกี่ยวกับงานเขตแดนระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง