ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

 

รอง ผอ.กขป.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยณรงค์  ปุยอรุณ

ผู้ช่วย ผอ.กขป.ผท.ทหาร
พ.อ.ธีรวัฒน์ จันทร

 

หน.ผทช.กขป.ผท.ทหาร
พ.ท.ศุภกฤต   เอกศิริ

หน.ผทพ.กขป.ผท.ทหาร

 

หน.ผทล.กขป.ผท.ทหาร

หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร
พ.ท.จีระศักดิ์  บรรเทิง