ประวัติ

ประวัติ : กองเขตแดนระหว่างประเทศ มีคำย่อว่า กขป.ผท.ทหาร ชื่อภาษาอังกฤษ International Boundary Division ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๖๖/๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ (อัตราหมายเลข ๒๖๖๐) และ คำสั่งกรมแผนที่ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๑๙/๔๓ ลง ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓
การจัดตั้งกองเขตแดนระหว่างประเทศเป็นผลสืบเนื่องจากกรมแผนที่ทหารได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ รวมทั้งปริมาณงานเขตแดนมีมากขึ้น จึงได้ขยายแผนกเขตแดนระหว่างประเทศ กองภูมิศาสตร์ เป็น
กองเขตแดนระหว่างประเทศ และยุบกองรูปถ่ายทางอากาศลงแล้วโอนภารกิจให้กับกองการบิน ส่วนกำลังพลโอนไปจัดตั้ง กองเขตแดนระหว่างประเทศ โดยใช้อาคารรณรัฐวิภาคกิจเป็นสำนักงาน

วิสัยทัศน์

๑. ข้อมูลเขตแดน ถือเป็นสมบัติของชาติที่ต้องระมัดระวัง รักษา และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย โดยต้องมีสถานที่เก็บข้อมูลสำรองไว้หลายแห่ง (ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย) ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานทางกฎหมาย และเป็นปัญหาเขตแดนในอดีตถึงปัจจุบัน ต้องมีการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geography Information System : GIS) มาประยุกต์ใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว ง่ายแก่การค้นหา เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงข้อมูล
๒. ในอนาคต อนุชนรุ่นหลังที่รับผิดชอบงานเขตแดน จะต้องสามารถเรียนรู้และเข้าใจงานเขตแดนได้เป็นอย่างดี การดำเนินการตามข้อ ๑ จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลเขตแดนได้สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้งเจรจาแก้ไขปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และทันท่วงที ในทุกยุคทุกสมัย
๓. ต้องมีการสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานเขตแดนให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง บุคลากรที่ครบเกษียณอายุไปแล้ว หากมีความสามารถเฉพาะทางและไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ทัน ควรจ้างเป็นที่ปรึกษารัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษไปก่อน เพื่อเป็นคลังสมองอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเจรจาและแก้ไขปัญหาเขตแดนที่เกิดขึ้น
๔. ผู้ปฏิบัติงานด้านเขตแดนต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเขตแดน ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการปฏิบัติงานจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พึงระลึกไว้เสมอว่า กรมแผนที่ทหารมีอำนาจหน้าที่เพียงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ที่ปฏิบัติงานสำรวจ และปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ

นโยบาย กองเขตแดนระหว่างประเทศ

๑. เมื่อมีงานเข้ามาให้ปฏิบัติในทันที (โดยเร็วที่สุด) มีปัญหาให้รีบปรึกษา ให้หาข้อมูลอย่างถ่องแท้ โดยการติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอมาตามลำดับชั้น การปฏิบัติงานต้องมีความคิดริเริ่มทำงานด้วยความรวดเร็ว แต่ต้องมีความรอบคอบ
๒. ให้ความสำคัญกับงานการบันทึกข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ การจัดเอกสารงานเขตแดนระหว่างประเทศ ทำคู่มือสรุปสาระสำคัญของผลการประชุม แยกเป็นหมวดหมู่ แยกเรื่อง เช่น การประชุมงานสนาม และปัญหาเขตแดนด้านต่าง ๆ
๓. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บข้อมูลงานเขตแดนระหว่างประเทศ และแสวงหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
๔. ฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ในทุกด้าน
๕. ให้ความสำคัญกับงานการศึกษา ค้นคว้า เอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนของข้าหลวงปักปันแต่ละด้าน
๖. ส่งเสริมให้ข้าราชการมีทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงงานเขตแดนระว่างประเทศควบคู่กันไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๗. ติดตามข่าวสารปัญหาเขตแดนที่เกิดขึ้นจาก สื่อต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องข้อมูลต้องทันสมัยและรู้ก่อนผู้บังคับบัญชา
๘. การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมต่างๆ ในนาม กองเขตแดนระหว่างประเทศ และกรมแผนที่ทหาร ต้องให้เนื้อหาถูกต้อง สั้นกะทัดรัดชัดเจนและสวยงาม
๙. ให้ความสำคัญเรื่อง การรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่ โดยกำหนดมาตรการควบคุม ที่เป็นรูปธรรม และระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
๑๐. ให้ข้าราชการในที่ตั้งปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม ทั้งใน กองเขตแดนระหว่างประเทศ และประเทศชาติ