บทความและงานวิจัย

 

1. การเปลี่ยนแปลงของสันดอนทรายบริเวณปากน้ำโก-ลก อ.ตากใจ จ.นราธิวาส
โดย ร.ท.ประเสริฐ ทิพยธรรม (2526) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2. เขตแดนไทยกับเพื่อนบ้าน : ประเด็นและปัญหาในการสำรวจและปักปันเขตแดน
โดย พ.อ.นพดล โชติศิริ (2551)สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

3. ความรู้ความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับเขตแดนทางบก ระหว่างไทย-ลาว : ศึกษากรณีเยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 3 และมัธยมปีที่ 6 ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี
โดย พ.อ.กิตติ  ตาดเงิน (2550) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

4. แนวพรมแดนกับความมั่นคงของชาติ โดย พ.อ.บัลลังก์ ขมะสุนทร (2515) วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

5. แนวพรมแดนระหว่างไทยกับสหภาพพม่า : กรณีศึกษาการดำเนินการของรัฐในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง โดย ร.ต.มีนาวัฒน์ ขำกลิ่น (2544) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง