บก.กองเขตแดนระหว่างประเทศ

บก.กองเขตแดนระหว่างประเทศ

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

 รอง ผอ.กขป.ผท.ทหาร
พ.อ.ชัยณรงค์   ปุยอรุณ

 ผู้ช่วย ผอ.กขป.ผท.ทหาร
พ.อ.ธีรวัฒน์   จันทร