กิจกรรมที่สำคัญ

1. เรื่องเล่า"สมเด็จพระเทพรัตนฯ" พระเจ้าอยู่หัวกับงานแผนที่

2. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่าง ไทย-ลาว ครั้งที่ 10

3. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่าง ไทย-ลาว ครั้งที่ 11

4. การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ 11

5. การประชุมคณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ 12

6. ภาพกิจกรรม การทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี

7. การบรรยายสรุป ในการตรวจเยี่ยม ผท.ทหาร ของ รอง ผบ.ทสส. และ คณะ เมื่อ 9 ธ.ค.54

8. วันขึ้นปีใหม่ 2555 ของ ผท.ทหาร ส่วนของ กขป.ผท.ทหาร เมื่อ 29 ธ.ค.54

9. พิธีประดับเครื่องหมายยศ ของข้าราชการ กขป.ผท.ทหาร

10. พิธีประดับเครื่องหมายยศของข้าราชการ กขป.ผท.ทหาร เมื่อวันที่ 24 พ.ค.55

11. งานอำลาข้าราชการ กขป.ผท.ทหาร เมื่อ....

12. งานแสดงความยินดี หน.แผนก ในส่วนของ กขป.ผท.ทหาร ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น และอำลา จนท. จาก กขป.ผท.ทหาร เมื่อ....

13. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล กขป.ผท.ทหาร เมื่อ....

14. กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556

15. กิจกรรม Big Cleaning