กิจกรรมที่สำคัญ

ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2558

ความเป็นอันหนึ่งเดียว ของ กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์

ก่อนออกปฏิบัติราชการสนามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระดับชั้นที่ ๑

การปฏิบัติงาน ระดับชั้นที่ ๑ ได้จัดแบ่ง เจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายชุดปฏิบัติงาน

การอบรมการสำรวจประจำปี พ.ศ.2556

 

พันเอก (พิเศษ) ชัยวัฒน์ พรมทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์

ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม จนท.ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.56 ถึง 16 ส.ค.56

โดย พ.ท.สินชัย ผุดวารี เป็นผู้รายงานเปิดการฝึกอบรม

จนท.ทุกนาย รับฟังวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

เครื่องมือรังวัดสัญญาณ ด้วยระบบดาวเทียม GPS

ร้อยเอก วรายุ บุญชัย อธิบายหลักการทำงาน

เครื่องมือรังวัดสัญญาณ ด้วยระบบดาวเทียม GPS ชนิดต่างๆ

จนท.ทุกนายสนใจในการฝึกอบรม

หลังจากอบรมด้านวิชาการ ร้อยตรี นิติกร วงษ์การค้า ฝึกภาคปฏิบัติ

พันโท สรวิศ สุภเวช

ฝึกอบรมการคำนวณจากเครื่องมือรังวัดสัญญาณ ด้วยระบบดาวเทียม GPS

วิชาระดับ

พันโท เกรียงไหร บุญเติม อบรมวิชาการระดับ

จนท.กำลังเดินวัดระยะ ด้วยล้อวัดระยะ

อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่าง คือ ร่มกันแดด

ถึงแม้!! ทุกคนจะเคยเดินระดับมาเป็น 3-4 พันกิโลเมตร ถึงเวลาฝึก ก็ต้องฝึก

เมื่อเดินระดับเข้าบรรจบหมุดทุกคนก็ !!! หายเหนื่อย