แผนกอิเล็กทรอนิกส์

พ.ท.สุทรรศน์ อาสาเสนีย์
หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ กดฟ.ผท.ทหาร

หน้าที่

ดำเนินงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับกิจการแผนที่ได้แก่ งานศูนย์วิทยุสื่อสาร ศูนย์โทรศัพท์ของกรมแผนที่ทหาร การใช้และซ่อมบำรุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในราชการสำรวจและการทำแผนที่ตลอดจนเครื่องขยายเสียงเครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องวีดิทัศน์ ฯลฯ ของกรมแผนที่ทหาร