แผนกยีออเดซี่

พ.อ. ยุทธพล สุจริต
หน.แผนกยีออเดซี่ กดฟ.ผท.ทหาร

หน้าที่

ดำเนินงานด้านยีออเดซี่ ได้แก่ งานวางหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง งานดาราศาสตร์และงานรังวัดรับสัญญาณดาวเทียม GPS ตลอดจนวิเคราะห์ตรวจสอบผลงานสนามให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานของงานนั้นๆ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลหมุดหลักฐาน งานยีออเดซี่ที่เป็นข้อมูลหลักแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานอื่นใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป