แผนกยีออฟิสิกส์

พ.อ. ชัยรัตน์  ชัยดำรงค์โรจน์
หน.แผนกยีออฟิสิกส์ กดฟ.ผท.ทหาร

หน้าที่

ดำเนินงานด้านยีออฟิสิกส์ ได้แก่ งานวัดดูดพิภพ ตรวจสภาพแม่เหล็กพิภพ และตรวจความสั่นสะเทือนพิภพ ตลอดจนวิเคราะห์ผลงานดังกล่าว และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแผนที่ และสนับสนุนหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป