หน้าหลัก

ผอ.กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา

ภารกิจ: มีหน้าที่สำรวจหาค่าพิกัดของหมุดหลักฐานรังวัดค่าความดูดพิภพ ตรวจสภาพแม่เหล็ก และความสั่นสะเทือนพิภพ ตลอดจนงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนที่

การจัดส่วนราชการ : ประกอบด้วย บก.กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์

- แผนกยีออเดซี่

- แผนกยีออฟิสิกส์

- แผนกอิเล็กทรอนิกส์

- ช่วยราชการ กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์