ส่วนบังคับบัญชา

 

 

พ.อ.ชัยรัตน์ ชัยดำรงค์โรจน์
หน.ผยฟ.กดฟ.ผท.ทหาร

 

 

พ.อ. ยุทธพล สุจริต
หน.ผยด.กดฟ.ผท.ทหาร

พ.อ.สุทรรศน์ อาสาเสนีย์
หน.ผอน.กดฟ.ผท.ทหาร

พ.ท.ปริญญา   ทวีวัฒน์
นักยีออเดซี กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.วางหมุดหลักฐาน ผยด.กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.คำนวณ ผยด. กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.ดาราศาสตร์ ผยด.กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.สั่นสะเทือนพิภพ ผยฟ. กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.แม่เหล็กพิภพ ผยฟ. กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.อีเล็กทรอนิกส์ ผอน. กดฟ.ผท.ทหาร

-
หน.มว.วิทยุ ผยด.กดฟ.ผท.ทหาร