ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

กองยีออเดซี่ กองวางโครงหลักฐาน
พ.อ. พุธ วิมะลิน 1 ก.ค. 2496 พ.อ. ขุนศักดิ์ สิทธิภูมิภาค 1 ก.ค. 2496
พ.อ. พิภัช งามกร 1 ก.ค. 2497 พ.อ. ประดิตถ์ วัฒนนาวิน 1 ก.ค. 2497
พ.อ. พัลลภ ฟูเฟื่อง 1 ก.ค. 2498 พ.อ. เชื่อม เจริญรัตน์ 1 ก.ค. 2503
พ.อ. สวัสดิ์ ปัจฉิมะกุล 1 ก.ค. 2504 พ.อ. บุรินทร์ อุปลกะลิน 1 ก.ค. 2504

กองยีออเดซี่ กองยีออฟิสิกส์
พ.อ. บุรินทร์ อุปลกะลิน 1 ก.ค. 2507 พ.อ. สวัสดิ์ ปัจฉิมะกุล 1 ก.ค. 2507
พ.อ. เฉลิม เอนกบุณย์ 10 มิ.ย. 2511 พ.อ. ชำนาญ นวลสุวรรณ์ 1 ต.ค. 2508

กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์
พ.อ. เฉลิม เอนกบุณย์ 21 มี.ค. 2517 พ.อ. ประสงค์ วิยาภรณ์ 1 ต.ค. 2535
พ.อ. ประเทือง เกตวัลห์ 1 ต.ค. 2520 พ.อ. สุรพล กระแสฉัตร 1 ต.ค. 2536
พ.อ. ชำนาญ นวลสุวรรณ์ 1 ต.ค. 2521 พ.อ. สนอง มิ่งสมร 1 ต.ค. 2537
พ.อ. วิเชียร จันทร์เพ็ญศรี 1 ต.ค. 2524 พ.อ. รัตน์ อุ่นชัยยา 1 ต.ค. 2539
พ.อ. เชาว์ ศุกรโยธิน 1 ต.ค. 2525 พ.อ. ภุชงค์ วงษ์เกิด 1 เม.ย. 2540
พ.อ. ชาญ แสงภู่ 1 ต.ค. 2526 พ.อ. เนรมิต ศรีจำนงค์ 1 เม.ย. 2541
พ.อ. สอาด นิตยพันธ์ 1 ต.ค. 2527 พ.อ. ธวัชชัย ขยันสำรวจ 1 ต.ค. 2543
พ.อ. เสวก สุขสมนิล 1 ต.ค. 2529 พ.อ. จารุทัศน์ จันทรนิมะ 1 ต.ค. 2547
พ.อ. สฤษดิ์ นิโลบล 1 ต.ค. 2533 พ.อ. ธีระศักดิ์ จุลกัณห์ 1 ต.ค. 2551
พ.อ. ชอุ้ม อินทกรณ์ 19 ต.ค. 2516