ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานกองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. คำสั่งกรมแผนที่ทหาร (เฉพาะที่) ที่ ๓๕๔/๕๖ เรื่อง  ให้เจ้าที่ออกปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ

โดย กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ได้จัดชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจวางหมุดหลักฐานด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ตามแผนงานสำรวจแผนที่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี พ.ท.สินชัย  ผุดวารี  เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๓๘ นาย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดตาก, จังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดเลย, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนครพนม, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดชุมพร, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปัตตานี รวม ๑๙ จังหวัด ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๒ วัน

๒. คำสั่งกรมแผนที่ทหาร (เฉพาะที่) ที่ ๓๖๒/๕๖ เรื่อง  ให้เจ้าที่ออกปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ

โดย กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ได้จัดชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจค่าแม่เหล็กพิภพ ตามแผนงานสำรวจแผนที่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี ร.ท.กิติคุณ พากเพียร  เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๔ นาย ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๖ ถึง ๒๐ ก.พ.๕๗  รวม ๑๑๒ วัน

๓. คำสั่งกรมแผนที่ทหาร (เฉพาะที่) ที่ ๓๖๓/๕๖ เรื่อง  ให้เจ้าที่ออกปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ

โดย กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ได้จัดชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจค่าความโน้มถ่วงพิภพ ตามแผนงานสำรวจแผนที่สนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี ร.อ.วิชัย พะวิขุณี  เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๔ นาย ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๖ ถึง ๑๕ พ.ค.๕๗  รวม ๑๙๖ วัน