แผนกแผนที่ภูมิศาสตร์

หน.ผผภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ. ดิศพันธุ์ นาคเสน

ภารกิจ

1. มีหน้าที่ออกแบบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่
2. จัดทำต้นร่างและเขียนแผนที่ภูมิศาสตร์ทหาร เพื่อใช้ในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
3. จัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเซียและตะวันออกไกล
4. จัดทำแผนที่พิเศษตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

1. ผลิตและปรับปรุงแผนที่เล่มแสดงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
2. ผลิตและปรับปรุงแผนที่เล่มของประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศ
3. ผลิตแผนที่ประกอบเอกสารรายงานภูมิศาสตร์
4. ผลิตแผนที่พิเศษตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ได้แก่

- แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัด
- แผนที่โลก (บรรยายภาษาไทยและอังกฤษ)
- แผนที่ท่องเที่ยวไทย
- แผนที่เส้นทางประเทศไทย