แผนกวิเคราะห์ภูมิประเทศ

หน.ผวภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ. วุฒิชัย  โชติกมนิย์

ภารกิจ

1. มีหน้าที่ควบคุม กำกับการค้นคว้า รวบรวมเอกสารข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางแผนที่ในด้านงานภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์ทางทหาร
2. วิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร เพื่อจัดทำเอกสารรายงานภูมิศาสตร์ ในรูปสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD-ROM)
3. ควบคุมและแจกจ่ายสื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 2
4. สนับสนุนงานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

1. ตรวจ แก้ไข ต้นฉบับงานวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
2. พิมพ์ต้นฉบับเอกสารรายงานภูมิศาสตร์บันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD-ROM)
3. รวบรวมเอกสารข้อมูลและแผนที่ ทางด้านงานภูมิศาสตรและภูมิศาสตร์ทางทหาร
4. ควบคุมและแจกจ่ายสื่อ บันทึกข้อมูล