แผนกข้อมูลภูมิประเทศ

หน.ผขภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ.ทศพล   รุ้งแก้ว

ภารกิจ
1. มีหน้าที่ควบคุม กำกับการค้นคว้า รวบรวมเอกสารข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางแผนที่ในด้านงานภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการแบ่งเขตการปกครองในประเทศ
2. จัดทำรายงานภูมิประเทศ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1. สรุปข่าวสถานการณ์ชายแดน และสถานการณ์การก่อการร้าย
2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์
3. จัดทำอักขรานุกรมชื่อภูมิศาสตร์ (Gazetteer) จัดเก็บข้อมูลชื่อภูมิศาสตร์และชื่อภูมิประเทศในรูปสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (CD-ROM)
4. ปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ เพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
5. ดำเนินการตรวจสอบชื่อภูมิศาสตร์ในแผนที่ เพื่อสนับสนุนการจัดทำอักขรานุกรมชื่อภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถาน