หน้าหลัก

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ. ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ

ภารกิจ : สำรวจสภาพภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำเอกสารและแผนที่ภูมิศาสตร์ ใช้ในราชการทหาและส่วนราชการอื่นๆ มีผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1. รวบรวมข่าวสาร จัดหาเอกสารข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ และจัดทำอักขรานุกรมชื่อภูมิศาสตร์ (GAZETTEER)

2. วิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลภูมิประเทศที่ได้รับจากการสำรวจและข้อมูลจากแหล่งอื่น  เพื่อจัดทำแผนที่และรายงานภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ   ตลอดจนการแบ่งเขตการปกครอง

3. ออกแบบแผนที่และเอกสารทางภูมิศาสตร์

4. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการแผนที่ในภาคพื้นเอเซียและตะวันออกไกล

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองภูมิศาสตร์ และหน่วยรอง  3 แผนก ดังนี้

- บก.กองภูมิศาสตร์

- แผนกข้อมูลภูมิประเทศ

- แผนกวิเคราะห์ภูมิประเทศ

- แผนกแผนที่ภูมิศาสตร์

- ช่วยราชการ กองภูมิศาสตร์