ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ.ปริญ ร่มสายหยุด

รอง ผอ.กภศ.ผท.ทหาร
น.อ. หญิง นิธิวดี   เอี่ยมขำ ร.น.

หน.ผขภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ.ทศพล   รุ้งแก้ว

หน.ผวภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ. วุฒิชัย    โชติกมนิย์

หน.ผผภ.กภศ.ผท.ทหาร
พ.อ. ดิศพันธุ์ นาคเสน