ประวัติ

ในยุคเริ่มแรกของการจัดหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านภูมิศาสตร์ ได้แยกภารกิจงาน
สาขาภูมิศาสตร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดตั้งเป็น กองแผนที่ภูมิศาสตร์ และ
กองภูมิศาสตร์ทหาร โดยถือกำเนิดเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2508 ตามคำสั่ง
กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ)ที่ 61/2508 เรื่องอัตรากรมแผนที่ทหาร ลง 18 ก.พ.08
มีภารกิจและการจัด ดังนี้.-
กองแผนที่ภูมิศาสตร์ .... .........มีหน้าที่
- สำรวจสภาพทั่วไปในทางภูมิศาสตร์
- รวบรวมเรียบเรียงเอกสารทางภูมิศาสตร์
- รวบรวมนามศัพท์ ตลอดจนจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่เฉพาะเรื่อง สำหรับใช้
ในการวางแผนงานสาขาต่างๆ ของทางราชการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้.-

กองภูมิศาสตร์ทหาร .... .........มีหน้าที่
- สำรวจสภาพภูมิประเทศและรวบรวมหลักฐานภูมิศาสตร์ทหาร
- ทำการวิเคราะห์ วิจัยและทำแผนที่รายงานสภาพภูมิศาสตร์ประกอบแผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธวิธี แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้.-

เมื่อ 19 ต.ค.2516 ได้รวมกองแผนที่ภูมิศาสตร์ และกองภูมิศาสตร์ทหาร จัดตั้งเป็น
"กองภูมิศาสตร์" โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 แผนก กับอีก 1 ศูนย์ ดังนี้.-

เนื่องจากกองภูมิศาสตร์มีภารกิจสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณชายแดน
ครอบคลุม พื้นที่ประเทศไทยโดยต้องแสดงเขตแดน ระหว่างประเทศในแผนที่ให้ถูกต้อง
และดำเนินการตรวจสอบเขตแดนทั้งในภูมิประเทศ และบนแผนที่ มีการรวบรวมเอกสาร
และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ แนวพรมแดนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้ง
แผนกเขตแดนระหว่างประเทศขึ้นอีก 1 แผนกในปี พ.ศ.2531 ตามผังการจัด ดังนี้.-

เมื่อ 1 ก.ย.2535 กองภูมิศาสตร์ได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
เพื่อเป็นศูนย์การรวบรวม ดูแลรักษาและบริการข้อมูล ด้านการสำรวจและทำแผนที่
ด้านยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ตลอดจนข้อมูลภูมิศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีผังการจัดใหม่ ดังนี้.-

เมื่อ พ.ศ.2543 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดและอัตราของกรมแผนที่ทหารใหม่
ตามคำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ 66/43 ลง 28 เม.ย.43 เรื่อง แก้อัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด
โดยยุบกองรูปถ่ายทางอากาศ พร้อมกับจัดตั้ง กองเขตแดนระหว่างประเทศ และ
ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ ซึ่งมีผลทำให้ แผนกเขตแดนระหว่างประเทศ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
และศูนย์สารนิเทศทางแผนที่ แยกออกจากกองภูมิศาสตร์ โดยปัจจุบันกองภูมิศาสตร์
มีผังการจัดและอัตราใหม่ ดังนี้.-