ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ ยศ - ชื่อ ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1. พ.อ.บัลลังก์ เขมะสุนทร
พ.อ.จิตติ อินทรทัต
หัวหน้ากองแผนที่ภูมิศาสตร์
หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ทหาร
2507 - 2510
2. พ.อ.อัมพร อ่วมพริ้ง
พ.อ.จิตติ อินทรทัต
หัวหน้ากองแผนที่ภูมิศาสตร์
หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ทหาร
2511 - 2512
3. พ.อ.อัมพร อ่วมพริ้ง
พ.อ.ผจญ ขยันสำรวจ
หัวหน้ากองแผนที่ภูมิศาสตร์
หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ทหาร
2512 - 2516
4. พ.อ.ผจญ ขยันสำรวจ หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ 2517 - 2524
5. พ.อ.ถนอม สุบงกฏ หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ 2524 - 2526
6. พ.อ.ธวัชชัย ทิพทัส หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ 2526 - 2527
7. พ.อ.เสนาะ คุ้มสนิท หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ 2527 - 2528
8. พ.อ.ทองอินทร์ พงษ์ทองเจริญ หัวหน้ากองภูมิศาสตร์ 2528 - 2530
9. พ.อ.ประภาส ยอดอุตส่าห์ ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2530 - 2533
10. พ.อ.วีระ แสงระวี ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2533 - 2534
11. พ.อ.ยศ สมบัติช่าง ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2534 - 2535
12. พ.อ.เบญจะ ทองนุช ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2535 - 2537
13. พ.อ.เสรี พรหมภูเบศ ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2537 - 2539
14. พ.อ.รัตน์ อุ่นชัยยา ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2539 - 2540
15. พ.อ.เนรมิต ศรีจำนง ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2540 - 2541
16. พ.อ.เล็ก จูฑะสุต ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2541 - 2542
17. พ.อ.ธวัชชัย ขยันสำรวจ ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2542 - 2543
18. พ.อ.ปรีชา หนูอร่าม ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2543 - 2547
19. พ.อ.วินัย เสมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2547 - 2551
20. น.อ.หญิง อัจฉราพรรณ ยุทธารักษ์ ร.น. ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2551 - 2553
21. พ.อ.กฤษณ์ บัณฑิต ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2553 - 2557
22. พ.อ.สุนทร ร่มสายหยุด ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2557 - 2563
23. พ.อ.ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ 2563-ปัจจุบัน