แผนกซ่อมบำรุง

หน.ผซบ.กพพ.ผท.ทหาร

หน้าที่

ตรวจสอบ  ซ่อมบำรุง  เครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรกล 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณ เครื่องอัดสำเนา  ออกแบบงานซ่อมเครื่องมือและ
การซ่อมบำรุงต่างๆ