แผนกคลังกองพิมพ์

หน.ผคพ.กพพ.ผท.ทหาร

หน้าที่

เสนอความต้องการ เก็บรักษาจ่ายอุปกรณ์การถ่ายรูปการพิมพ์ และชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องมือสำรวจและทำแผนที่  เก็บรักษาเอกสารการพิมพ์และต้นร่างแผนที่
นำส่งผลผลิตที่รับจ้าง และเก็บเงินผลประโยชน์