หน้าหลัก

 

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ.ประดิยุทธ์ ศูนย์กลาง

ภารกิจ: กองพิมพ์   มีหน้าที่ถ่ายรูป  พิมพ์แผนที่  พิมพ์เอกสาร ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การทำแผนที่ และเครื่องจักรกล เก็บรักษาเอกสารต้นร่างแผนที่  กับวัสดุการพิมพ์ ตลอดจนบริการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับหมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองพิมพ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองพิมพ์ และหน่วยรอง 4 แผนก ดังนี้

- บก.กองพิมพ์

- แผนกถ่ายรูป

- แผนกการพิมพ์

- แผนกซ่อมบำรุง

- แผนกคลังกองพิมพ์

- ช่วยราชการ กองพิมพ์