ส่วนบังคับบัญชา


ผอ.กองพิมพ์
พ.อ.กิตติ ตาดเงิน


รอง.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยพร เมืองอ่ำ

ผช.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ.ศักรี แก้วสว่าง

 

หน.ผคพ.กพพ.ผท.ทหาร

หน.ผพพ.กพพ.ผท.ทหาร

หน.ผซบ.กพพ.ผท.ทหาร
 

หน.ผถร.กพพ.ผท.ทหาร