ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ.ประดิยุทธ์ ศูนย์กลาง

รอง.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยพร เมืองอ่ำ

ผช.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร

   พ.อ. สินชัย ผุดวารี

หน.ผคพ.กพพ.ผท.ทหาร

หน.ผพพ.กพพ.ผท.ทหาร

หน.ผซบ.กพพ.ผท.ทหาร
 

หน.ผถร.กพพ.ผท.ทหาร