ประวัติ

ประวัติ : ประวัติการจัดตั้งกองพิมพ์ของกรมแผนที่ทหารนั้นตามสมมุติฐาน มีสองกรณี คือ
๑. ได้ก่อตั้งกองพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๘ ในสังกัดของกองทำแผนที่  โดยอาศัยเครื่องพิมพ์จากโรงพิมพ์หลวง
๒.ได้ก่อตั้งกองพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยอาศัยหลักหลักฐานจากรายงานประจำปีของกรมแผนที่ทหาร โดยประเมินช่วงเวลา
พ.ศ.๒๔๕๔ ได้มีการปรับปรุงกิจการพิมพ์แผนที่หลายประการ อาทิเช่น เปิดทำการฝึกอบรมวิชาการพิมพ์ และวิชาการถ่ายรูป ได้จัดหาเครื่องพิมพ์หนังสือ เครื่องอุปกรณ์ในการพิมพ์เพิ่มเติมและได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนเพื่อหมุนเครื่องพิมพ์ ทำการพิมพ์ เป็นการหมุนเครื่องพิมพ์ด้วยระบบสายพานผ่านทางรางพูลเล่ย์แทนทั้งหมด
พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๖๑ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์หนังสือเพิ่มอีก ๑ เครื่อง และได้ตั้งกองทำกระดาษขึ้นในกองพิมพ์
พ.ศ.๒๔๖๒ ได้ขยายงานหมวดถ่ายรูปขึ้นเป็นกองถ่ายรูป และได้จัดหาเครื่องพิมพ์แผนที่เพิ่มเติมอีก ๑ เครื่อง
พ.ศ.๒๔๘๓ เริ่มใช้ระบบการพิมพ์ออฟเซทในการผลิตแผนที่ แทนระบบการพิมพ์หิน โดยการจัดส่งข้าราชการไปศึกษาและฝึกงาน ณ โรงงานทอปปัง ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ.๒๕๐๖ ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงระบบของเครื่องพิมพ์ เครื่องจักรกลประกอบครบวงจรในการพิมพ์ เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด
พ.ศ.๒๕๑๙ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทอัตโนมัติ ที่มีสมรรถนะ ความเร็วในการพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ แผ่นต่อชั่วโมง พิมพ์ได้ครั้งละ ๖ สี
พ.ศ.๒๕๓๑ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทอัตโนมัติที่มีการควบคุมและเก็บข้อมูลในการจ่ายหมึกพิมพ์ เพื่อการพิมพ์ให้ได้ค่าสีของหมึกพิมพ์แต่ละครั้งที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีสมรรถนะความเร็วในการพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ แผ่นต่อชั่งโมง และพิมพ์ได้ครั้งละ ๖ สี
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์เอกสาร หนังสือ ในระบบออฟเซทมาทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์ในระบบหน้าสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจัดพิมพ์ปัจจุปันและอนาคต
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์แผนที่ออฟเซท ๖ สี และอุปกรณ์ประกอบ สามารถพิมพ์แผนที่และเอกสารได้ครบวงจร ส่วนของเครื่องพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมด สามารถพัฒนาให้รับกับแฟ้มข้อมูลแผนที่เชิงเลขได้