บก.กองพิมพ์


ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ.กิตติ ตาดเงิน


รอง.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยพร เมืองอ่ำ


ผช.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ.ศักรี แก้วสว่าง