บก.กองพิมพ์

ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ.ประดิยุทธ์ ศูนย์กลาง


รอง.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยพร เมืองอ่ำ

ผช.ผอ.กพพ.ผท.ทหาร